3D virtualus
turas
Turite
klausimų?
2014-01-13
Dėmesio! Akcija galioja iki 2014 | 01 | 25.
Plačiau »
2013-05-11
AKCIJA: Pristatome naują riboto kiekio spa baseiną RENO
Plačiau »
2013-03-12
Velykinė akcija jau prasidėjo! Visiems Arctic spa ir Coyote spa baseinams taikomos ypatingos Velykinės nuolaidos.
Plačiau »
LTRU
Coyote Spas garantija

Coyote Spas garantija

Spa kriauklė ~ 7 metai

Coyote spas® suteikia kliento įsigyjamai spa kriauklei 7 metų garantiją nuo vandens pratekėjimo, susijusio su struktūriniais gedimais.

Įranga ir santechnika ~ 3 metų garantija dalims ir 1 metų garantija darbams

Coyote spas® teikia 3 metų nuo pardavimo pirmajam pirkėjui datos garantiją spa elektros įrangos komponentams: siurbliui (siurbliams) *(išsamią informaciją apie garantiją siurbliams skaitykite žemiau), gamykloje įrengtai ozonavimo sistemai, gamykloje įrengtai oro terapijos sistemai, šildytuvui (įskaitant Tru-Guard™ šildytuvą) ir gedimų dėl medžiagų kokybės kontrolės sistemai. Garantija taikoma remontui reikalingoms dalims. Darbams teikiama 1 metų garantija.

Kitiems komponentams ~ 3 metai

Coyote spas® teikia 3 metų nuo pardavimo pirmajam pirkėjui datos garantiją saugikliams, šviesoms (mėlynosioms LED, žalioms šviesoms), pagalvėlėms, filtrų dangčiams, purkštukų įdėklams, o-žiedams, viršutiniams kontroliniams dangčiams, korpuso medžiagoms, filtrų krepšiams ir vandens slenksčių dalims, nukreipimo rankenėlėms ir dangteliams, plastikinėms dangčio apkaboms, chromo apdailai ir kitiems neišvardytiems komponentams, užtikrindama medžiagų ir veikimo kokybę. Garantija apima tik dalims, kurioms reikalingas remontas.

Kriauklės paviršiui ~ 3 metai

Coyote spas® teikia 3 metų nuo pardavimo pirmajam pirkėjui datos garantiją vidiniam paviršiui nuo vandens pratekėjimo dėl įtrūkimų, pūslių, lupinėjimosi ar atsisluoksniavimo. Garantija apima remontui reikalingas detales ir darbus.

Dangčiui ~ 3 metai

Coyote spas® teikia 3 metų nuo pardavimo pirmajam pirkėjui datos garantiją Castcore® dangčiui dėl medžiagų ir darbų kokybės. Garantija apima remontui reikalingas detales.

Garso sistemai ~ 1 metai

Coyote spas® teikia 1 metų nuo pardavimo pirmajam pirkėjui datos garantiją gamykloje įrengtai garso sistemai dėl medžiagų ir darbų kokybės. Garantija apima remontui reikalingas detales ir darbus.

Coyote spas® taiko šią ribotąją garantiją tik pirmajam bet kurio Coyote spa su įmontuota sistema pirkėjui. Šiame dokumente „klientas“ reiškia pirmąjį spa pirkėją.

Garantinis aptarnavimas

Esant gedimams ar defektams, kuriems taikoma ši Ribotoji Garantija, kiek įmanoma greičiau informuokite apie tai Coyote Spa tiekėją ir imkitės visų protingų priemonių, kurios padėtų apsaugoti spa nuo tolimesnių pakenkimų. Pateikus įsigijimą įrodančius dokumentus, Coyote spas® agentas ar jo įgaliotas atstovas pašalins defektus, kaip tai numato šios Ribotosios garantijos teikimo sąlygos. *Atkreipkite dėmesį, kad jungčių pratekėjimui ši Ribotoji garantija nėra taikoma, jų remontas yra naudotojo atsakomybė. Žalai, atsirandančiai dėl dalių jungčių pratekėjimo, ši Ribotoji garantija nėra taikoma. Klientui nebus taikomas joks mokestis vienerių metų laikotarpiu nuo pirmojo pardavimo dienos, o būtent: įrangos, santechnikos, kriauklės paviršiaus ir struktūros gedimams, atsiradusiems dėl medžiagų ar darbų kokybės, taikoma ši Ribotoji garantija. Visos išlaidos, atsirandančios dėl aptarnavimo ir/arba kelionės už nustatytos aptarnavimo vietos ribų, yra kliento atsakomybė. Jei Coyote spas® nustato, kad nustatyto defekto pašalinti neįmanoma, mes pasiliekame teisę pakeisti defektų turintį spa analogiškos vertės įsigijimo kainai spa. Spa keitimas atliekamas tik Coyote spas® nuožiūra. Pagrįstos išlaidos, susijusios su sugedusio spa nukėlimu, naujojo pristatymu ir įrengimu, apmokamos spa savininko. Krovinys turi būti apmokėtas artimiausiame Coyote spas® pristatymo centre.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Visos čia nurodytos garantijos teikiamos tik pirmajam spa pirkėjui, jei įsigytasis ir originaliai įrengtasis spa yra toje šalyje, kur jis buvo įsigytas. Visos čia nurodytosios garantijos pasibaigia, jei pirmasis pirkėjas perleidžia nuosavybės teises į spa kitam asmeniui. Ši ribotoji garantija neapima kelionės ar gabenimo išlaidų, įvertintų Gamintojo autorizuoto platintojo ar serviso tiekėjų. Visi gedimai, kuriems taikoma ši Ribotoji garantija, turi būti šalinami Coyote spas® gamintojo autorizuoto tiekėjo. Garantija netaikoma remonto išlaidoms, patirtoms remontą atlikus gamintojo neautorizuotų asmenų. Norėdamas gauti garantinį aptarnavimą, klientas privalo kreiptis į gamintojo autorizuotą platintoją savo teritorijoje. Tais atvejais, kai spa ar jo komponentai turi būti grąžinti į Coyote spas® platinimo centrą, krovinio kainą apmoka klientas. Praėjus 30 dienų po pristatymo, daliniam nuostolių atlyginimui bus taikomas papildomas mokestis visoms garantinėms išlaidoms. Šis mokestis maksimaliai sieks $75 CAD (ar atitikmenį vietos valiuta) ir bus taikomas visoms detalėms ar darbams, susijusiems su kiekvienu atskiru darbu, kuriam taikoma garantija. Ši sąlyga netaikoma toms išlaidoms, kurių ši garantija neapima, taip pat išlaidoms pasibaigus garantijos laikotarpiui.

IŠIMTYS

Čia nurodytos garantijos netaikomos, jei spa buvo pakeistas, netinkamai naudojamas ar jei remonto darbus atliko ne Coyote spas® gamintojo įgalioti asmenys. Pakeitimais laikomi (tuo neapsiribojant) komponentų pakeitimas, pakeitimas kitais, naujų komponentų pridėjimas be raštiško Coyote spas® sutikimo. Dėl netinkamo naudojimo atsiradusiais gedimais laikomas netinkamas ar nesertifikuotas pajungimas prie elektros tinklo, spa naudojimas nesilaikant naudojimosi instrukcijų, pateiktų SPA naudotojo vadove, įskaitant neteisingas paleidimo procedūras ar spa paleidimą nesant vandens, spa ar jos komponentų naudojimo ne pagal paskirtį, žala, sukelta netinkamo cheminio balanso, ledo, spa ar jame esančio vandens perkaitinimo, neištirpusių higieninių chemikalų spa paviršiui padaryta žala. Spa dangčiams garantija dėl cheminio apdegimo ar išblukimo neteikiama. Spa dangčiams neteikiama garantija nuo vandens absorbavimo ar žalos, atsiradusios dėl vandens absorbavimo. Bet kokiai žalai, atsiradusiai dėl netinkamo dangčio pakėlėjo naudojimo ar naudojant dangčio pakėlėją be dangčio apsaugos, garantija netaikoma. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo spa dangčio naudojimo. Žala, atsiradusi dėl to, kad spa buvo perkeltas ar netinkamai įrengtas (įskaitant netinkamą ar nelygų pagrindą), laikoma atsiradusia dėl piktnaudžiavimo; žalai, padarytai spa kabinai ar pagrindui transportavimo ar iškėlimo metu, Ribotoji garantija netaikoma.

Coyote spas® netaiko garantijos nė vienu iš šių atvejų: jei žala atsiranda dėl gamtos reiškinių: žaibo, viesulų, uraganų, potvynių, atšalimo, ugnies ir kt. Jei spa įrengtas komerciniam naudojimui. Gedimams, atsiradusiems netinkamai naudojant dangtį ar nenaudojant dangčio, kai spa yra paliktas be priežiūros. Jei spa įrengti ar ant spa sumontuoti papildomi priedai, įskaitant (bet neapsiribojant) pavėsines, dangčių pakėlėjus, kedro priedus. Bet kokie priedai ar papildomi komponentai, kurie nebuvo įrengti gamykloje. Žala ar gedimai, atsiradę dėl spa saugojimo žiemą.Coyote spas® neteikia garantijos dėl korpuso skilimų, išblukimo ar deformavimosi, atsiradusių po pristatymo dienos. Garantija neapima žalos, padarytos prižiūrint korpusą. * Siurbliams taikoma garantija dėl medžiagų ir komponentų gedimo. Garantija taikoma siurblio sandarinimo velenui. Žalai, atsiradusiai dėl siurblio sandarinimo veleno pratekėjimo, garantija netaikoma. Tai apima (bet tuo neapsiriboja) guolių gedimus, paleidimo mygtuko gedimą, sparnuotės ir kondensatoriaus gedimus. Klientas turi pareigą pranešti apie siurblio sandarinimo veleno gedimą, kol nėra padaryta didesnė žala. Bet kokio siurblio komponento, sugedusio dėl nekokybiškų medžiagų, keitimui taikoma garantija. Coyote spas® pasilieka teisę pakeisti ne visą siurblį, o tik atskirus siurblio komponentus. Vibracijos triukšmui, atsirandančiam dėl įprastos siurblio veiklos, garantija netaikoma.

ATSAKOMYBĖS RIBOS

Coyote spas® nėra atsakinga už nuostolius, kurie gali atsirasti naudojant spa, ar kitokias atsitiktines ar logiškai išplaukiančias išlaidas, nuostolius ar žalas, kurie gali apimti, tuo neapsiribojant, nuolatinio saulės denio, saulės terasos, pavėsinės ar kitų naudotojo įrengtų priedų pašalinimą, spa nukėlimo, išvežimo remontui ar keitimo išlaidas. Coyote spas® nėra atsakinga už išlaidas, susijusias su vandeniu, filtrų kasetėmis ar chemikalais. Jokiomis aplinkybėmis Coyote spas® ar jos atstovai nėra atsakingi už jokio asmens patirtus sužeidimus ar nuosavybei padarytą žalą, galinčią atsirasti dėl naudojimosi spa. Coyote spas® garantijos apsiriboja didžiausia suma, Coyote spas® gaunama iš pa pardavimų.

VISOS GARANTIJOS

Visos čia išvardytos garantijos yra visos Coyote spas® klientui suteikiamos garantijos ta apimtimi, kurią nustato teisės aktai. Spa registracija per 30 dienų nuo pristatymo yra kliento atsakomybė ir garantinio aptarnavimo sąlyga. Coyote spas® aiškiai atsisako bet kokių klientams teikiamų garantijų, skirtų ar numatytų įstatymais ar bendrąja teise, jei jie viršija čia nurodytas garantijas ar joms prieštarauja. Visoms čia išvardytoms garantijoms gauti klientas per 10 dienų nuo gedimo atsiradimo privalo pateikti Coyote spas® pretenziją, prie kurios turi būti pridėtas spa įsigijimą patvirtinantis kvitas su nurodyta įsigijimo data. Visos pretenzijos turi būti pateiktos garantiniu laikotarpiu iki jo pasibaigimo. Pretenzijos ir informacijos nepatekimas per nurodytą laiką padaro visas nurodytąsias garantijas negaliojančias. Coyote spas® pasilieka teisę savo nuožiūra sutaisyti ar pakeisti komponentus. Tam tikrais atvejais tinkamam garantijos taikymo įvertinimui gali būti prašoma pateikti nuotraukas. Tais atvejais, kai klientas iš Coyote spas® gamintojo įgalioto atstovo negali gauti dalių ar deramų paslaugų, apie tai turi būti nedelsiant pranešta atstovo, iš kurio buvo įsigytas spa, aptarnavimo skyriui ir Coyote spas®.

   
 
Arctic Spas pasiūlymai
  Arctic Spa baseinai
  Coyote Terrace baseinai
  Coyote Classic baseinai
  Pigūs baseinai
  Pirkimas išsimokėtinai
Apie mus
  Geros naujienos
  Apdovanojimai ir pripažinimas
  Susisiekite su mumis
  Užklausa
  3D virtualus turas
  Video
Naudingos nuorodos
  Lauko baseinai
  Vidaus baseinai
  Site map
  SPA baseinai: TOP
  SPA baseinai: remontas
  Big Green Egg®
  International Customer?
 
     
 
 
Sukūrė: Puslapiai.eu